SKATTESPECIALISTEN yder rådgivning indenfor skatteret og assisterer skatteydere med førelse af skattesager mod SKAT.

Klage over SKATs afgørelse

Hvad er Skatteankestyrelsen?

Skatteankestyrelsen forbereder sager, der skal afgøres af skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten. I visse sager træffer styrelsen endvidere selv afgørelse.

Skatte- og vurderingsankenævnene er lokale nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsens indstilling.

Motorankenævnene er lokale nævn med sagkyndige medlemmer.

Landsskatteretten er et centralt nævn, hvor medlemmerne er udnævnt af Folketinget og Skatteministeren.

Skatteankestyrelsen er delt op i en række enheder med hver deres fagområde og et sekretariat med administrative opgaver. Styrelsen har adresser flere steder i landet.


Hvad kan der klages over?

Du kan klage over afgørelser, som er truffet af SKAT og Skatterådet. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.


Hvordan behandles sagen?

Når Skatteankestyrelsen har modtaget en klage over en afgørelse, indhenter styrelsen relevant materiale i sagen. Det kan f.eks. være supplerende oplysninger fra dig, din eventuelle repræsentant eller fra SKAT. Sagen forberedes af en sagsbehandler.


Møde med sagsbehandleren

Under sagens behandling kan du drøfte sagen og særlige spørgsmål eller detaljer med sagsbehandleren – enten telefonisk eller på en af Skatteankestyrelsens adresser.


Sagens afgørelse

Sager skal enten afgøres af et nævn eller af Skatteankestyrelsen. Hvis sagen skal afgøres af et nævn, afgøres den af enten et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen vil under sagens behandling oplyse, hvilket af de forskellige nævn, der skal afgøre sagen. I visse sager bestemmer du selv, hvilket nævn, der skal afgøre din sag. Det er også muligt at få et møde med det nævn, der skal afgøre sagen.

Hvis sagen skal afgøres af Skatteankestyrelsen, afgøres den af en sagsbehandler eller en kontorchef.

Når afgørelsen er truffet, sender Skatteankestyrelsen afgørelsen til dig og din eventuelle repræsentant.


Behandling af persondata

I forbindelse med behandlingen af sagen vil der som regel blive indsamlet, behandlet og måske også videregivet personoplysninger. Efter persondataloven har du ret til:

 • at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for databehandling,
 • at bede om indsigt i de oplysninger, der databehandles,
 • at gøre indsigelse mod, at oplysningerne databehandles,
 • at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er databehandlet i strid med lovgivningen.
 • Reglerne om dette findes i persondatalovens §§ 31, 35 og 37. Persondataloven kan du finde på retsinformation.dk.


Hvor lang tid går der?

Skatteankestyrelsen lægger vægt på, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt. Den forventede sagsbehandlingstid vil fremgå af det kvitteringsbrev, vi sender til dig.

Hvis sagen ikke er afgjort inden 6 måneder, har du mulighed for at indbringe sagen direkte for domstolene.


Hvad koster det?

Du skal betale et klagegebyr på 400 kr. Det fremgår af klagevejledningen i den afgørelse, du vil klage over. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold. Du skal ikke betale gebyr i sager om inddrivelse af offentlig gæld eller ved klage over afgørelser om aktindsigt.

Du har ret til selv at føre din sag. Der er ikke noget krav om, at sagen skal føres af f.eks. en revisor eller en advokat. Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol. Selskaber kan ikke få godtgørelse uanset sagstypen.

Reglerne om godtgørelse er beskrevet mere udførligt på SKATs hjemmeside skat.dk.

Ansøgning om godtgørelse skal indsendes til SKAT. Ansøgningsblanket kan enten rekvireres hos SKAT eller på SKATs hjemmeside.


Hvordan gør du?

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du huske følgende:

 • Klagen skal være skriftlig.
 • Klagen skal være begrundet.
 • Du skal skrive, hvilke punkter du vil klage over.
 • Du skal vedlægge en kopi af den afgørelse, du klager over, og en kopi af SKATs sagsfremstilling, hvis du har modtaget en.
 • Du bør desuden vedlægge kopi af dokumenter, der støtter og underbygger din klage.
 • Du skal betale klagegebyr på 400 kr. til reg.nr. 0216, kontonr. 4069029361.

Du kan sende klagen til Skatteankestyrelsen med almindelig post, som borger via din E-boks eller som virksomhed via virk.dk. Du kan også benytte den elektroniske klageportal på styrelsens hjemmeside skatteankestyrelsen.dk.

Når klagen er modtaget, sender Skatteankestyrelsen en kvittering for, at den er modtaget. Bliver det nødvendigt at indhente supplerende oplysninger fra andre personer eller myndigheder, sørger Skatteankestyrelsen for, at du bliver orienteret om dette. Du får desuden lejlighed til at udtale dig om de nye oplysninger.


Hvor står reglerne?

Reglerne om Skatteankestyrelsen og de nævn, der træffer afgørelse i sagerne, samt reglerne om omkostningsgodtgørelse fremgår af skatteforvaltningsloven, bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen, bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten samt bekendtgørelse om afgørelse af visse sager i Skatteankestyrelsen. Du kan finde reglerne på Skatteankestyrelsens hjemmeside.

skattespecialist Rikke Libetrau

v. Revisor og
skatterådgiver
Rikke Liebetrau